Produktutvecklingens mål

Finnblast Oy har som mål att utveckla nya lösningar för blästerteknik, nya maskinmodeller och nya komponenter för blästermaskiner som förbättrar maskinernas tillförlitlighet, blästringens produktivitet och energieffektivitet samt förbättrar arbetssäkerheten. Vårt mål är att erbjuda varje kund de lösningar som passar bäst för tillämpningen.

Den viktigaste egenskapen hos våra produkter är driftsäkerhet. För att uppnå detta mål har vi utvecklat konstruktionslösningar och enskilda komponenter för maskinerna.

Produktivitetsförbättring kan innebära automatisering av blästringsprocessen, utveckling av slitdelar med längre livslängd, minskning av energiförbrukningen eller t.ex. förbättring av sikt och hantering av damm i blästerrum.

Användarnas säkerhet har sin utgångspunkt i branschens standarder som ställer minimikraven på arbetssäkerhet. Till arbetssäkerheten hör också blästerutrustningarnas dammfrihet, låga ljudnivå och enkla underhåll.

Kundspecifika blästermaskiner

För att säkerställa kvaliteten i våra produkter utför vi blästringsprov med kundens produkter i vår verkstad. På detta sätt säkerställs prestanda för maskinen som ska tillverkas samt egenskaperna för den blästrade produkten, t.ex. ytjämnhet. Prov kan också göras för att hitta optimalt blästermedel.